Рекомендуем
165 просмотров
ГНОЄРОЗКИДАЧ - НЕЗАМІННИЙ ПОМІЧНИК У ГОСПОДАРСТВІ
Окрім молока, від однієї корови ми можемо отримати на piк до 12-19 т гною, а це неабиякий додатковий прибуток.  Гній вважається найважливішим органічним добривом. До його складу входять вci поживні речовини (азот, фосфор, калій, мікроелементи), які необхідні рослинам, тому його ще називають повноцінним добривом. Напівперепрілий підстилковий гній завдяки великому вмiсту органічної ре­човини надає позитивний вплив на фізичні, фізико-хімічні та біологічні властивості ґрунту. При систематичному його внесенні збільшується зміст гуму­су i загального азоту у ґpyнтi, знижується обмінна i гідролітична кислотніть, зменшується вміст у ґрунті рухомих форм алюмінію i марганцю, підвищується ступінь насичення підставами. Піщані та супіщані ґрунти стають більш зв’язними, підвищується їх поглинальна здатність, що сприяє збереженню у них вологи та поживних речовин.  Глинисті ґрунти під дією гною стають більш пухкими, легше піддаються обробці, стають більш проникними для води i повітря. Гній з гноєсховища або штабелів, складених у полі слід piвномipнo розкидати (що найкраще здійснюється з допомогою гноєрозкидачів) i негайно заорати. Найкраще вносити гній з осені під зяблеву оранку. Це особливо важливо для посушливих районів. До вибору гноєрозкидача необхідно підійти дуже зважено, проаналізувавши, як технічні характеристики машини, так і загальногосподарські питання (логістичні, «гноєпотужності» тваринницьких комплексів, наявність у господарcтвi трактора відповідної потужності тощо). Компанія «ВерхАгро» може запропонувати дуже достойний вибір такої техніки. Універсальний причіпний гноєрозкидач - незамінний та необхідний помічник у молочному скотарстві. Він використовується для розкидання органічних добрив, таких, як коров’ячий, кінський, овечий, свинячий гній (перегній), пташиний послід, компост та iн. Одним із основних завдань гноєрозкидача є точне та piвномірнe внесення органічних добрив на поле.  Основні технічні характеристики гноєрозкидачів, на які треба звернути увагу при виборі:  • об’єм та габарити гноєрозкидача;  • донний транспортер;  • привід транспортера;  • фрезерна система;  • дишло;  • наявність центрального змазування механізму розкидання;   • механізм розкидання;  • зручне управління роботою гноєрозкидача. Компанія «ВерхАгро» робить доставку техніки у господарства, вводить техніку в експлуатацію, навчає персонал, а також надає послуги по гарантійному та післягарантійному обслуговуванню. Є склад необхідних запчастин. Гноєрозкидачі допоможуть Вам вчасно, швидко, piвномірнo удобрити ґрунт, що надалі дозволить отримати високі врожаї, а, відповідно, i підвищення прибутку.
Читать подробнее
171 просмотр
Техника для кормозаготовки
Сенажи и сено - важнейшие компоненты рациона для обеспечения полноценного кормления скота в зимний период. Заготовка кормов - ответственный и многооперационный процесс. Получить недорогие корма за счет сокращения сроков и себестоимости затрат, не теряя при этом на качестве корма - основная задача, к которой стремится каждый фермер. В итоге это все отражается на стоимости конечного продукта - молока и мяса. Без применения современной техники добиться желаемого результата невозможно. Кошение. Важный фактор получения сена высокого каче­ства - уборка трав в ранние фазы вегетации. В сухую ясную погоду время скашивания любого типа сенокосных угодий не является определяющим фактором. При выпадении же осадков или утренней росы, травы можно скашивать только после хорошего проветривания. В противном случае удлиня­ются сроки сушки и резко возрастают потери питательных веществ. Скашивание трав производится дисковыми косил­ками, позволяющими получить чистый срез, не загрязняя при этом корм. Ширина захвата от 1,3 м до 9 м. Дополни­тельное использование кондиционера для злаковых и валь­цовой плющилки для бобовых трав обеспечивает ускоренный процесс сушки. Ворошение. Технология провяливания трав должна обеспечивать быстрое снижение влажности растений до уровня 45-50%, при которой резко тормозятся биохимические процессы и снижаются потери питательных веществ. Во избежание нежелательных потерь из-за выпавших осадков и для улучшения качества заготавливаемого корма, рекомендуем использовать ворошилки. Независимо от применения плющилок, свежескошенную массу необходимо вспушить по всей поверхности покоса, тем самым сократить время на сушку до двух дней под сено и одного дня под сенаж. Ширина захвата подбирается оптимально в зависимости от ширины косилок и мощности трактора и может варьироваться от 3,0 м до 15,0м. Валкообразование. Подвяленный или, тем более, хоро­шо подсушенный корм, во избежание потерь требует неж­ного обращения, что обуславливает процесс валкообразования посредством малого числа оборотов ротора большего размера и возможностью ротора хорошо копировать ре­льеф. Достойна похвалы равномерная работа валкообразователя и чисто обработанная поверхность, которая остается после работы. Валкообразователи позволяют добиться при равномерном количестве корма одинаковой высоты валков с ровными краями, что приветствуется при использовании рулонного пресс-подборщика, прицепа-подборщика или си­лосного комбайна. Ширина захвата от 3,0 м до 10,0 м. Сбор и транспортировка. Для предотвращения потерь кормов и для удоб­ства транспортировки подготовленных кормов используют пресс-подборщи­ки. Простая конструкция обеспечивает многолетнюю и эффективную работу. Пресс-подборщик позволяет создавать рулоны шириной 1200 мм и диаметром от 0,6 м до 1,6 м.  
Читать подробнее
121 просмотр
Анализ кормов в любом месте, в любое время!
      Любая молочная ферма ставит перед собой задачу максимально полного использования имеющихся в их распоряжении кормовых ресурсов и оптимизации управления экономикой хозяйства в целом с целью снижения производственных издержек. Сбалансированное питание молочного стада на ферме зачастую не выполняется точно - корма, за­гружаемые в кормосмеситель, не соответствуют по весу и питательной ценности рациону, составленному специалистом по кормлению. Автоматизация процесса кормления позволяет сократить влияние человече­ского фактора, анализировать данные в отчетах, на основании которых специалист по кормлению может осуществлять ежедневное управление рационом и контролировать постоянство поедаемости кормов, остатки на кормовом столе и, как результат, количество и качество произведенного молока. Как след­ствие, правильное кормление коров при сохранении баланса и постоянной питательной ценности рациона положительно влияет на общее состояние здоровья стада. ВехАгро с гордостью представляет продукт Dinamica Generale X-NIR, переносной БИК анализатор для ингредиентов и анализа общесмешанного рациона. X-NIR дает возможность контролировать кормление животных в режиме реального времени, мгновенно предоставляя данные о питательных веществах в ра­ционе. Данные о показателях качества загружаемого корма, такие как, влажность, сырой протеин, сырой жир, крахмал, КДК, НДК и зола, получаются благодаря X-NIR ручному БИК (инфракрасному) анализатору. Высокая надежность и простота в использовании, делают X-NIR рентабельным и эффективным ре­шением для ежедневного анализа кормов Следует подчеркнуть, что приобретение X-N1R дает преимущества и для молочных ферм, и для жи­вотных, и для руководителей. Преимущества для руководителей Уверенность в качестве покупаемых кормов Рост средней прибыли за счет повышения поедаемости кормов Уменьшение себестоимости молока Увеличение доходов за счет уменьшения остатков на кормовом столе Потенциальная экономия труда фермеров, благодаря оптимизации рабочих процессов на ферме. Сокращение расходов на ветеринарные препараты X-NIR доступен каждому фермеру, что дает возможность производить качественное молоко и удов­летворить потребности потребителей Быстрый возврат инвестиций За счет высокого качества молока повышается имидж, и, соответственно, востребованность производителя. Преимущества для молочных ферм: 1. Умный инструмент для повышения эффективности кормления коров 2. Контроль общесмешанного рациона и его составляющих в режиме реального времени уменьшает остатки на кормовом столе. 3. Помогает фермерам улучшить содержание животных (улучше­ние здоровья стада, уменьшение использования антибиотиков, по­вышение качества молока дают возможность обеспечить потреби­телей безопасными и полезными продуктами) 4. Стабильно сбалансированное кормление = повышения качества/количества молока В дополнение к вышеперечисленным преимуществам, использование X-N1R от Dinamica Generale дает возможность каждой ферме быть более стабильной, устойчивой и независимой.       
Читать подробнее
141 просмотр
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
Динамично развивающееся фермерское хозяйство требует постоянного обновления любой вспомогательной техники. Наиболее важное качество для любой технической единицы сегодня - это универсальность. Чем больше различных операций может выпол­нять машина, тем выше будет ее КПД. Трудно представить себе эф­фективную работу на ферме без такой универсальной машины как фронтальный погрузчик. Фронтальный погрузчик на базе МТЗ - трактора с колесным шасси характеризуется хорошими параметрами проходимости. Этот вид специальной техники отличается компактностью, маневренностью, универсальностью. Данная машина становится популярной по причине невысокой стоимости, легкости в обслуживании и возможности смены навесного оборудования. Оборудование может с успехом использоваться для транспортировочных работ на ферме, загрузки и разгрузки, в частности, песка, кормов, удобрений, извести, навоза, картофеля, свеклы и даже деревьев. Простая и плавная замена навесного оборудования, с ко­торой справится один человек, обеспечивает легкое изменение назначения. Фронтальные погрузчики можно оснащать захватами для рулонов, захватами для бревен, захватами для силоса, вилами для рулонов, вилами для навоза и соломы, вилами для поддонов, нарезчиком силоса, грейферным ковшом, ковшом для торфа, от­валом для снега, и т. д. Это обеспечивает высокую универсальность машины при этом он еще и прост в управлении, которое осуществляется с помощью джойстика. Погрузчик идеально сбалансирован. Правильное расположение центра тяжести влияет на снижение амортизации трактора. Оптимально подобранные углы набирания и разгрузки позволяют сократить время работы. Все элементы устройства перед покраской подлежат обезжи­риванию и пескоструйной обработке, что позволяет обеспечить эффективную защиту от коррозии, и используемые специальные самосмазывающиеся втулки, характеризующиеся высокой прочно­стью и устойчивостью к истиранию, увеличивают его срок службы и надежность. Устройства характеризуются прочной конструкци­ей, что гарантирует надежную эксплуатацию в течение долгих лет. Повышенная прочность достигается соответствующей формой профилей стрелы дополнительным укреплением внутри нее, обе­спечивающее лучшую стабильность и жесткость конструкции и луч­шим сортом стали, используемой для изготовления его критических элементов. Точность работы фронтального погрузчика достигается индикатором выравнивания навесного оборудования. И что нема­ловажно, фронтальный погрузчик требует минимального техоб­служивания, т.к. каждый болт оснащен точкой смазки. Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день нет ни одного даже среднего фермерского хозяйства, которое не ис­пользовало бы фронтальные погрузчики. Находят применение эти машины и в сельском хозяйстве, на животноводческих фермах. И можно смело говорить, что еще очень долго этим машинам не найдется достойной замены, тем более, если учитывать, что их тех­ническое развитие продолжается. Вид    Единица  измерения    IT-820     Т229     К-15     Т229     D-15    L-108     Т-241  IT-1600     1221  IT-1600    1025   Номинальная   грузоподъемность   кг    1300   1600    1600    1200    1600    1600    1600   Масса   кг    590    600    620    655    650    690    672   Высота подъема мм    3600   3500   3700     4000    3800    4200    4200   Глубина опускания   градусов     91     91     91     91     91     91     91   Управление         -    Джойстик/З-секционный распределитель   Амортизатор         -    Доп. оборудование.   Гидроприводы                     устанавливается с             помощью MULTILOCK      Доп. оборудование.   Способ крепления             оборудования         -   EURO   Вид подпор           -   Боковые рамки    Установка на трактор         -   Шкворни    Агрегатируется с                тракторами          -   МТЗ 82, 820, 82, 920, 892, 952, ЮМЗ    МТЗ 1221   МТЗ   1025
Читать подробнее